Espaňol Deutsch English Slovensky Česky

PATENTSERVIS Online: Úvod


Patentové a známkové kancelárie PATENTSERVIS vám poskytnú komplexné služby vo všetkých oblastiach práv duševného vlastníctva na celom svete.


Prihláška patentu na výrobu kontaktních čočiek z r.1963.

PATENTSERVIS Praha

Začiatkom roku 1990, hneď ako bolo možné po dlhých rokoch začať so súkromným podnikaním, bola založená terajšia hlavná kancelária, PATENTSERVIS Praha a.s. Je to plne nezávislá a súkromná patentová, známková a právna firma a pokrýva všetky vedecké disciplíny i právne služby.


PATENTSERVIS Bratislava

Keď sa v roku 1993 rozdelilo Československo na dva nezávislé štáty Českú republiku a Slovensko, skúsenosti z Československé kancelárie nám umožnili založiť nezávislú pobočku na Slovensku, PATENTSERVIS Bratislava a.s.


PATENTSERVIS Alicante

V roku 1997, pomerne skoro potom, ako vstúpila do platnosti Ochranná známka Európskeho spoločenstva, a svoju činnosť začal Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (OHIM), rozšírili sme svoje služby s ohľadom na Ochrannú známku Spoločenstva a založili sme ďalšiu nezávislú pobočku, kanceláriu PATENTSERVIS Alicante, S.A.Na základe takto umiestnených zastupiteľských kancelárií poskytuje spoločnosť PATENTSERVIS všetky druhy profesionálnej pomoci fyzickým a právnickým osobám v záležitostiach, ktoré sa týkajú duševného vlastníctva (vynálezy, úžitkové modely, priemyselné vzory, ochranné známky, koncesie, oceňovanie, autorské práva, rozhodcovské a uzmierovacie konania, zastupovanie v sporoch pred súdmi pri porušení týchto práv, konzultácie a poradenstvo, atď.) vrátane zastupovania a sprostredkovania týchto služieb.

Za ostatných viac ako desiatich rokoch získal PATENTSERVIS za svoju prácu na poli ochrany priemyselných práv dôležité medzinárodné ocenenia kvality. Ceníme si hodnotenia „Najlepšia kancelária v regióne", ktorú nám v ostatných siedmich rokoch udelil profesionálny časopis MIP (Managing Intellectual Property). Ocenenie nám bolo udelené na základe odporúčaní širokej skupiny profesionálnych firiem, ktoré pôsobia v oblasti ochrany práv priemyselného vlastníctva na celom svete.