Validácia – národné konanie o zápise do registra

Nákres jednoho z prvých parních strojov pre pohon lodí.

Európsky patent poskytuje jeho vlastníkovi, odo dňa uverejnenia oznamu o jeho udelení, rovnaké práva, aké má vlastník národného patentu vo všetkých štátoch Dohovoru, pre ktoré bol udelený. Všetky štáty Európskeho patentového dohovoru (EPC) môžu rozhodnúť (viď článok 65 EPC), že prihlasovateľ má predložiť ústrednému úradu pre priemyselné vlastníctvo preklad spisu Európskeho patentu do určeného oficiálneho jazyka. Ak príslušný štát nestanovil dlhšie časové obdobie, je termín pre predloženie tohto prekladu tri mesiace odo dňa uverejnenia oznamu o udelení Európskeho patentu.

Teda pre registráciu Európskeho patentu v určitej krajine je v priebehu určeného časového obdobia potrebné priložiť preklad do oficiálneho jazyka (ak sa vyžaduje), zaplatiť správny poplatok a predložiť identifikačné dáta k Európskemu patentu spolu so splnomocnením na podanie (ak sa vyžaduje). Ďalej je pre takéto patenty potrebné zaplatiť udržiavacie poplatky už priamo Úradu priemyselného vlastníctva tohto určitého štátu EPC.

V Českej republike je pre národnú registráciu, t.j. pre "Validáciu Európskeho patentu" potrebné predložiť Úradu priemyselného vlastníctva Českej republiky spolu s prihláškou pre registráciu Európskeho patentu tiež identifikáciu uverejneného a udeleného Európskeho patentu, preklad jeho obsahu do českého jazyka, splnomocnenie od prihlasovateľa a kontaktnú adresu na prihlasovateľa na území Českej republiky. Táto prihláška vyžaduje správny poplatok, ktorý sa má zaplatiť Úradu priemyselného vlastníctva Českej republiky. Vo všetkých činnostiach sme schopní poskytnúť komplexné služby a zastupovanie našich klientov.