Európsky patent

Řez motorem Jawa odhaluje komplexné rešenie jeho průmyslove chránené konštrukce (kresba Václav Král).

Dohovor o udeľovaní európskych patentov, tiež Európsky patentový dohovor (EPC), vytvára zvykové právo členských štátov pre udeľovanie patentov na vynálezy. Patenty udelené podľa tohto Dohovoru sa nazývajú Európske patenty.

Cieľom EPC je poskytovať ochranu vynálezov v členských štátoch jednoduchšie, lacnejšie a spoľahlivejšie prostredníctvom existencie jednotného európskeho konania pre udeľovanie patentov na základe jednotného systému vecného patentového práva. Dohovor je špeciálna dohoda podľa Parížskeho dohovoru pre ochranu priemyselného vlastníctva. Uplatňujú sa tu princípy práva prednosti a rovnakého zaobchádzania so zahraničnými prihlasovateľmi ako domácimi štátnymi občanmi. Udelenie Európskeho patentu je možné uplatniť pre jeden, viacero alebo všetky štáty Dohovoru. Prihlášku Európskeho patentu môže podať každá fyzická alebo právnická osoba, jeden, dvaja alebo viacerí prihlasovatelia.

Konanie prebieha v jednom z troch oficiálnych jazykov – angličtine, nemčine, francúzštine. Európsky patent má rovnaký účinok vo všetkých štátoch, kde bol udelený a podlieha rovnakému režimu ako národný patent, ktorý bol v tomto štáte udelený. Prihláška Európskeho patentu s akceptovaným dátumom prednosti je z hľadiska účinkov v štátoch Dohovoru rovnaká ako správne podaná národná prihláška, vrátane možného práva prednosti, ktoré sa nárokuje pre prihlášku Európskeho patentu.

Európsky patent je možné tiež získať podaním PCT (Euro-PCT) pre všetky štáty Európskeho patentového dohovoru. Doba platnosti Európskeho patentu je 20 rokov od dátumu podania prihlášky. Európske konanie o udelení patentu trvá 3 až 5 rokov od dátumu podania patentovej prihlášky. Konania sú dvojfázové. V prvej fáze sa vykoná formálny prieskum a pripraví sa rešeršná správa a v druhej fáze sa uskutoční vecný prieskum. Najmä v druhej fáze prihlasovateľ alebo jeho právny zástupca intenzívne komnunikuje s  Úradom.

V prípade, že Oddelenie prieskumu Európskeho patentového úradu uzná, že prihláška a patent, ktorý je predmetom tejto prihlášky, spĺňajú požiadavy Dohovoru o udeľovaní Európskeho patentu a sú zaplatené správne poplatky, rozhodne Úrad o udelení patentu pre označené štáty Dohovoru. Rozhodnutie o udelení nadobúda právoplatnosť dňom, kedy sa toto rozhodnutie uverejní vo Vestníku Európskeho patentového úradu. Na požiadanie prihlasovateľa je možné uverejnenie oznamu o udelení v skoršom termíne. Súčasne s oznámením o udelení Európskeho patentu sa uverejní tiež spis Európskeho patentu, ktorý obsahuje opis, patentové nároky a prípadné nákresy.

Po ukončení konania získa prihlasovateľ ako dokument od Európskeho patentového úradu Európsku patentovú listinu (s certifikátom o štátoch Dohody, v ktorých bol patent udelený) a Európsky patentový spis. Štruktúra európskeho konania o udelení patentu umožňuje proporcionálne rozdeliť správne poplatky a brať do úvahy výsledky predchádzajúcich fáz konania. Rozdelenie prieskumu od formálnej a rešeršnej časti umožňuje prihlasovateľovi na základe výsledkov rešeršnej správy zvážiť, či investuje do ďalšieho konania.