Evropský patent


Řez silničním čyřválcem Jawa odhaluje komplexní řešení jeho průmyslově chráněné konstrukce (kresba Václav Král).

Úmluva o udělování evropských patentů, též Evropská patentová úmluva (EPC), vytváří společné právo smluvních států pro udělování patentů na vynálezy. Patenty udělené podle této úmluvy se nazývají Evropské patenty.

Cílem EPC je zajistit, aby ochrana vynálezů ve všech smluvních státech byla pro přihlašovatele (klienty) snadnější, levnější a spolehlivější, vytvořením jednotného evropského řízení o udělování patentů, na základě jednotné soustavy hmotného patentového práva.

Úmluva tvoří zvláštní dohodu ve smyslu Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví, platí zde uplatnění práva přednosti a zásada rovného nakládání se zahraničními přihlašovateli jako se státními příslušníky. O udělení Evropského patentu lze žádat pro jeden, několik nebo rovnou pro všechny smluvní státy. Evropskou patentovou přihlášku může podat každá fyzická nebo právnická osoba,a dokonce i jeden, dva, nebo více přihlašovatelů najednou.

Řízení probíhá v jednom ze tří úředních jazyků – angličtině, němčině, nebo francouzštině. Evropský patent má v každém státě, pro který byl udělen, stejný účinek a podléhá stejnému režimu jako obyčejný národní patent udělený v tomto státě. Evropská patentová přihláška, které bylo přiznáno datum podání, je z hlediska účinku ve smluvních státech rovnocenná řádně podané přihlášce národní, včetně případného práva přednosti uplatněného pro evropskou patentovou přihlášku.

Evropský patent je možno získat i cestou podání tzv. přihlášky PCT (Euro-PCT) pro všechny smluvní státy Evropské patentové úmluvy. Doba platnosti Evropského patentu je 20 let ode dne podání přihlášky. Evropské řízení o udělení patentu trvá 3 až 5 let od podání patentové přihlášky. Je dvoufázové, přičemž v první fázi probíhá průzkum na formální náležitosti a vyhotovení rešeršní zprávy a druhá zahrnuje věcný průzkum. Zejména druhá fáze je náročná na komunikaci mezi Úřadem a přihlašovatelem resp. jeho patentovým zástupcem.

Je-li průzkumové oddělení Evropského úřadu názoru, že přihláška a vynález, který je jejím předmětem, splňují požadavky Úmluvy o udělování evropského patentu a jsou-li zaplaceny všechny správní poplatky, rozhodne o udělení patentu pro určené smluvní státy. Rozhodnutí o udělení nabývá účinnosti dnem zveřejnění oznámení o tomto rozhodnutí ve věstníku Evropského patentového úřadu. Na žádost přihlašovatele je možné dokonce i dřívější zveřejnění oznámení o udělení. Současně se zveřejněním oznámení o udělení Evropského patentu je zveřejněn i tzv. Evropský patentový spis předmětného patentu, obsahující jeho popis, patentové nároky a případně výkresy k nahlédnutí veřejnosti.

Přihlašovatel získává po ukončeném řízení jako dokument od Evropského patentového úřadu Evropskou patentovou listinu ( s osvědčením o smluvních státech, pro které byl udělen patent na vynález) a Evropský patentový spis. Struktura řízení o udělení patentu umožňuje rovnoměrné rozložení poplatků za zpracování a přitom brát na zřetel výsledky předchozích fází řízení. Odloučení průzkumu od fáze formální a rešeršní dává možnost přihlašovateli rozumně zvážit, zda bude dále investovat podle výsledku rešeršní zprávy do dalšího řízení.