PATENTSERVIS Alicante: Ochranná známka EU


Známka Evropské Unie chrání označení, která jsou schopná grafického vyjádření a jsou schopná rozlišit výrobky či služby jednoho podniku od zboží či služeb podniků jiných.


Co majitel zapsané známky evropského společenství získá za výhody?

 1. Společnou a jednotnou ochranu práv
  Ochranné známky společenství se řídí jednotným právním systémem, který poskytuje majiteli takto zapsané ochranné známky silnou a jednotnou ochranu v celé Evropské Unii. Známka evropského společenství má stejné účinky v celém společenství, tzn. může být zapsána, obnovena či převedena vždy pouze pro území celého společenství najednou.


 2. Jednotný a efektivní postup
  Jedna přihláška podaná na jednom registračním místě v jedné jazykové mutaci (s vyznačením volby druhého jednacího jazyka) musí projít pouze jedním registračním postupem, tzn. překoná pouze jeden soubor podmínek pro registraci namísto 25 samostatných národních řízení.


 3. Úsporu nákladů
  Řízení pouze o jedné unitární přihlášce ve svém důsledku přináší výrazné úspory nákladů. Při porovnání nákladů vynaložených na registraci známky společenství s náklady na národní registrace ve 25-ti zemích zjistíme, že cestou známky evropského společenství dosáhneme více než 70% úspory nákladů.


 4. Právo přednosti (priority)
  Právo přednosti může být uplatňováno obvyklou cestou. Proto během 6 měsíců od data podání první přihlášky ochranné známky ve státě, který je smluvní stranou Pařížské Unijní Úmluvy nebo členem Světové obchodní organizace (WTO), může být uplatněn požadavek priority i u přihlášky podávané u Uřadu pro harmonizaci vnitřního trhu (OHIM).


 5. Právo nárokovat senioritu z ochranných známek
  Pro řadu přihlašovatelů má velký význam možnost využití tzv. práva seniority, což v praxi znamená nahrazení původní národní registrace (jednu či více registrací) a spojit je ve známku evropského společenství bez toho, aby byla narušena kontinuita původní registrace. Učinkem nástupnictví je‚ že i v případě, kdy se majitel ochranné známky společenství vzdá původní ochranné známky, či ji nechá zaniknout neobnovením, je oprávněn nadále požívat stejných práv, jaká by měl, kdyby starší národní známka byla i nadále platná.


 6. Povinnost užívat ochrannou známku
  Prokázání užívání známky evropského společenství je dostatečné při předložení průkazu užívání pouze z jednoho členského státu unie.


 7. Rozsáhlou právní ochranu dostupnou všem
  Ochranná známka společenství dává svému majiteli oprávnění zakázat všem třetím osobám bez jeho souhlasu v obchodním styku označení shodné, podobné či vyvolávající nebezpečí záměny u spotřebitelů. Spory týkající se ochranných známek společenství musí být vedeny před nestrannými soudy pro ochranné známky společenství, které k tomu určily členské státy unie.


 8. Široký rozsah možností jak využívat práva z ochranných známek společenství
  Na prvním místě je třeba uvést právo majitele známky užívat známku evropského společenství na svých produktech. Majitel této známky tedy může plně uplatnit právo volného pohybu zboží v rámci prostoru Evropské Unie a šířit své aktivity na celém území evropského společenství bez ohledu na hranice, což bylo také hlavním důvodem vytvoření této formy ochrany práv. Ochranná známka společenství může být převedena pro všechny výroby i služby a může být nezávisle na podniku poskytnuta jako zástava. Na ochrannou známku společenství může být udělena výlučná či nevýlučná licence a to pro celou Evropskou Unii nebo jen pro některé státy.


 9. Perspektiva rozšíření
  Známky evropského společenství jsou po rozšíření členských států platné ve všech členských zemích unie. V případě rozšíření počtu členských zemí Evropské Unie dojde k automatickému rozšíření platnosti zámky evropského společenství o nové země bez potřeby platit dodatkové poplatky, podávat nové žádosti, či zahajovat jakákoli další složitá administrativní řízení.